Med verksamhetens behov i fokus

Vi har har en modell för införande av säkra och hållbara automatiseringar som bygger på vår samlade erfarenhet av systemutveckling och ledarskap i kombination. Syftet är att förenkla och kvalitetssäkra samarbetet med er som kund och hos er som kund där verksamhetens behov alltid är i fokus.

Bitoreq arbetar alltid med den bäst lämpade tekniken för automatisering. På så vis undviker vi eventuella inlåsningar samtidigt som vi garanterar att verksamhetens behov alltid uppfylls. Givetvis prioriterar vi alltid säkerhet och hållbarhet. Genom att vi erbjuder systemutveckling och ledarskap i kombination säkerställer vi måluppfyllnad och vi tillhandahåller alltid förändringsledning. Kort sagt hjälper vi er att ta ett helhetsgrepp om er verksamhetsutveckling och frågar – hur vill ni jobba?

Automatiseringsbarometern

För att visa vägen till den potential som finns med automatisering har vi skapat Automatiseringsbarometern. Med hjälp av endast fem steg kan vi ge er en tydlig översikt kring vilken potential just er verksamhet kan uppnå med hjälp av automatisering. Vi faciliterar er i workshops och vi arbetar tillsammans genom hela processen, alltid med fokus på verksamhetens behov. Det är stimulerande, lärorikt och inte minst bidrar arbetet till en stark lagkänsla!

Automatiseringsbarometer, bild som visar Fem enkla steg för ökad potential i verksamheten.
Fem enkla steg för ökad potential i verksamheten

Att arbeta med Automatiserings-barometern kan göras fristående och i direkt samband med införande av automatisering. Genomförandet sker inom utpekade förvaltningar och underlaget återkopplas till aktuell ledningsgrupp.

Kontakt@bitoreq.se +4673 642 47 91

PROVIZO

Provizo är en nyutvecklad plattform för all ärendehantering inom det offentliga Sverige. Baserat på plattformen erbjuder vi lösningar som automatiserar kompletta administrativa arbetsflöden på ett mycket effektivt sätt.  

I Provizo ingår en integrationsplattform som kan integrera mot alla system som finns på marknaden och som gör det enkelt att ansluta Provizo till exempelvis verksamhetssystem, ekonomisystem, etc.

Den första lösningen baserad på Provizo gäller hantering av Ekonomiskt Bistånd. I lösningen tar vi tillvara vår fleråriga kunskap och erfarenhet inom området. Den frigör tid för handläggare till en nivå som inte tidigare varit möjlig. Användarupplevelsen karaktäriseras av enkelhet och lösningen ger handläggaren full kontroll över hela processen. Unikt med vår lösning är också att kontroller sker helt enligt kommunens riktlinjer. Därmed får handläggare det stöd som behövs för att avpersonifiera arbetet, dvs minimera risken för godtycke och eventuell påverkan från klienter. Den frigjorda tiden skapar möjligheter att arbeta mer aktivt med att hjälpa individer till högre grad av självförsörjning.

Förutom Socialtjänstens tillämpningar av Provizo, för exempelvis ekonomiskt bistånd och orosanmälningar, finns även lösningar inom andra områden. Exempel på dessa områden är vård & omsorg, utbildning & skola, personaladministration, bygglov, föreningsbidrag, kulturbidrag, myndighetsutövning, politisk ärendehantering, statlig biståndshantering samt administration av internationellt biståndsarbete. Nya tillämpningar av Provizo utvecklas över tid enligt de behov som uppkommer. Endast fantasin sätter gränser för vad som kan åstadkommas.

Show More Show Less
Vanliga frågor om PROVIZO

Provizo kan kopplas till alla verksamhetssystem och anpassas efter era behov

Från ”Ax till Limpa” kan vi leverera Provizo på 3 -4 månader.

Provizo levereras som en SaaS-tjänst vilket innebär att Bitoreq står för IT-miljön i våra svenska datacenter. I tjänsten ingår även support & övervakning.

Vi arbetar alltid med fokus på verksamhetens behov. Förutom vår tekniska expertis erbjuder vi också stöd till den förändring som automatisering leder till i organisationen.

Betalningsmodellen består av två delar, startkostnad samt transaktionsavgift.

För att anpassning ska kunna ske till våra unika kunders förutsättningar finns en startkostnad som täcker aktiviteter för uppstart och integration.

Transaktionsavgift är baserad på antal ärenden. Desto färre ärenden ni över tid genomför, desto lägre kostnad per månad. Ett direkt mått på framgång.

Vanliga frågor om Automatiserad sjuklönehantering – LSS

Automatisk hantering av sjuklöner inom LSS, levereras mest fördelaktigt som en så kallad SaaS-tjänst. Vilket innebär att Bitoreq ansvarar för tillgängligheten, säkerheten och IT infrastrukturen samt support och övervakning.

Anpassning till er verksamheten ligger på 7 – 8 veckor från projektstart.

Ja, det är en vidareutveckling som blir till ett anpassningsprojekt.

Ja, det är en vidareutveckling som blir till ett anpassningsprojekt.

Vi arbetar alltid med fokus på verksamhetens behov. Förutom vår tekniska expertis erbjuder vi också stöd till den förändring som automatisering leder till i organisationen.

Betalningsmodellen består av två delar, startkostnad samt transaktionsavgift.

För att anpassning ska kunna ske till våra unika kunders förutsättningar finns en startkostnad som täcker aktiviteter för uppstart och integration.

Transaktionsavgift är baserad på antal ärenden. Desto färre ärenden ni över tid genomför, desto lägre kostnad per månad. Ett direkt mått på framgång.

Automatiserad sjuklönehantering – LSS

Vi har skapat en effektiv automatisering med hjälp av kunskap om processen bakom sjuklönehanteringen inom LSS.

Sjuklönehanteringen är en nödvändig men tidskrävande och komplex handläggning inte minst kopplat till uträkningen av ersättningsbeloppet. Många av handläggarna vi pratade med i uppstarten hade en oro över att göra rätt vilket gjorde processen ännu mer tidskrävande.

Vår tjänst baseras på funktionell utveckling genom kunskap om kommuners verksamhet.

Enkelheten är slående, knappt någon utbildning behövs, även om Bitoreqs tjänster alltid levereras med ett obligatoriskt utbildningspaket. När vårdgivarnas kollektivavtal är inmatat i applikationen görs beräkningarna för varje ny ansökan. Handläggarna kan vara säkra på att beloppet i beslutsunderlaget är korrekt.

Show More Show Less