Sjuklönesystem inom assistansvård

En större kommun i södra Sverige identifierade sjuklönehanteringen inom assistansvård (LSS) som det mest prioriterade området att automatisera. Bitoreq har tagit fram en automatiserad lösning för kommunen och en e-tjänst för vårdgivare. Kommunens tid för handläggning minskar därmed från 30-60 minuter till under en minut. Vårdgivarens tid för hantering minskar med c:a 50%. Dessutom använder båda parter samma beräkningsmall vilket reducerar mängden avslagna ansökningar avsevärt.

Attestering av arbetspass för äldreboende 

Bitoreq har utvecklat stöd för attestering av arbetspass. Från 10-tusentals manuella attesteringar per år sker nu all attestering automatiskt och cheferna behöver nu bara hantera avvikelser.

Kravanalytisk utbildning

Att behovet av kunniga kravanalytiker blir allt viktigare är ett faktum. Brister i funktionen hänger ofta ihop med kravställningen – den som beställde systemet kunde inte riktigt förklara vad det var man ville ha. Vi på Bitoreq AB har genom utbildning gett studenter möjlighet att utveckla och använda nyfikenhet, entusiasm, problemlösningsförmåga, ansvarstagande, skapande enskilt och i grupp, samarbetsförmåga och helhetstänkande.

Journalsystem för vårdrelaterade infektioner

Bitoreq har deltagit i ett forskningsprojekt för att hitta vårdrelaterade infektioner. Det arbete som tagit två sjuksköterskor 6 månader att genomföra kan nu genomföras på ett dygn.